Decision promulgating regulations on estimation of procurement packages for materials and equipment installed in the project at the Management Board of Agricultural Projects

: Thursday - 09/07/2015 10:20  |  Viewed: 1140
Decision promulgating regulations on estimation of procurement packages for materials and equipment installed in the project at the Management Board of Agricultural Projects
Quyết định sô 1257/QĐ-DANN-TCKT Ban hành Quy định về công tác lập Dự toán đối với các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình tại Ban quản lý các dự án Nông nghiệp
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second