Conference to review the work in the first half of the year and deploy tasks in the last 6 months of 2015 Management Board of agricultural projects

: Monday - 06/07/2015 10:20  |  Viewed: 1163
On 03/7/2015, the Management Board of the agricultural projects held the conference to review the work in the first half of the year and deploy the task in the last 6 months of 2015.
Ngày 03/7/2015, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Lãnh đạo các phòng Chuyên môn/Nghiệp vụ, Giám đốc các Chương trình/Dự án, cùng toản thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.
Mở đầu hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp khai mạc Hội nghị, giới thiệu đại biểu và thành viên hội đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Quang Toản Phó trưởng Ban thường trực đã trình bày báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và báo cáo triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp (Báo cáo)

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ tiếp tục cải tiến và hài hoà các thủ tục đối với các dự án ODA nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân.
- Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ liên quan chỉ đạo, giúp đỡ Ban và các Chương trình, dự án.
- Nhân sự lãnh đạo của Ban đã được Bộ kiện toàn.
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các Chương trình, dự án tại cuộc họp về các Dự án trọng điểm của Ban, cũng như việc xây dựng các dự án mới.
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban được củng cố và kiện toàn.
- Có sự đoàn kết, nhất trí của Chi uỷ; Chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác trong Ban.

2. Khó khăn:
- Năm 2014 có 03 dự án kết thúc; 02 dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2015. Việc sắp xếp, bố trí công việc cho các cán bộ ở các dự án kết thúc gặp nhiều khó khăn.
- 5 tháng đầu năm 2015 Chính phủ chỉ cho phép giải ngân vốn ODA trong khuôn khổ kế hoạch vốn ODA được giao là một khó khăn lớn khi thực hiện và giải ngân các dự án.
- Vốn đối ứng của các dự án có tính chất XDCB bị thiếu.
- Một loạt các Luật, Nghị định, Thông tư được sửa đổi, ban hành mới có hiệu lực trong 6 tháng đầu năm nay nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Đồng SDR của các dự án giảm, làm giảm tổng vốn của các dự án.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Kết quả thực hiện, giải ngân:
- Thực hiện: Đạt 56% kế hoạch đăng ký và 275% kế hoạch Bộ giao
- Giải ngân: Đạt 31% kế hoạch năm đăng ký và 152 % kế hoạch Bộ giao
* Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân:
- Thực hiện: Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm của Ban đạt khá, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các dự án trong Ban. Một số dự án có kết quả thực hiện khá như: dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững đạt 67%, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc đạt 57%, Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học đạt 53%.
- Giải ngân: Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm của Ban chưa cao, nguyên nhân:

+ 5 tháng đầu năm 2015 Chính phủ chỉ cho phép giải ngân vốn ODA trong khuôn khổ kế hoạch vốn ODA được giao.
+ Vốn đối ứng địa phương của một số tỉnh tham gia dự án bố trí không đủ.
+ Kế hoạch năm của 1 số dự án chậm được phê duyệt, hồ sơ, thủ tục thanh toán, giải ngân của một số dự án chậm.

2 Về công tác chuyên môn:
2.1 Về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính:
- Rà soát và bổ sung hồ sơ cán bộ toàn Ban năm 2015; Thực hiện xong việc rà soát hợp đồng lao động đối với các cán bộ lao động hợp đồng kết thúc trong quý II năm 2015.
- Ban đã tiến hành rà soát và trình Bộ, Bộ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý năm 2015.
- Bộ đã có Quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp cho ông Nguyễn Thế Hinh.
- Hoàn thành thủ tục bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại 03 Phó trưởng phòng (đồng chí Vũ Ngọc Hà, Nguyễn Quang Bắc phòng Tổ chức Hành chính, đồng chí Chu Ngọc Phó phòng Tài chính kế toán), cử đồng chí Phạm Ngọc Sao, Nguyễn Quang Chiến làm Phó giám đốc Dự án CRSD, đồng chí Phạm Hoàng Lan, Lê Thị Hải An làm phó giám đốc dự án Miền Trung pha 2, đồng chí Hoàng Thu Hà làm phó giám đốc dự án Biến đổi khí hậu
- Hoàn thành công tác lên lương trước thời hạn và định kỳ đợt I/2015.
- Làm việc với Vụ TCCB quyết toán quỹ lương năm 2014 và kế hoạch biên chế quỹ lương năm 2015.
- Xây dựng quy chế quản lý, bổ sung hồ sơ viên chức, hợp đồng lao động ; quy chế về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế.
- Xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban bổ nhiệm.
- Tổ chức lớp tập huấn cập nhật các kiến thức về các Luật, Nghị định, thông tư mới liên quan đến quản lý dự án.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo yêu cầu của Bộ: đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện công tác văn thư, lưu trữ, áp dụng văn phòng điện tử, minh bạch hóa thông tin trên Website của Ban, ...

2.2. Công tác kế hoạch, kỹ thuật.
- Triển khai và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp tổng kết Ngành năm 2014 và kế hoạch triển khai năm 2015, Trưởng ban đã làm việc với tất cả các Chương trình dự án, đặc biệt với các dự án trọng điểm thuộc Ban có số vốn lớn trong năm kế hoạch nhằm đảm bảo việc thực hiện và giải ngân của các Dự án này hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch Ban đã cam kết với Bộ.
- Đã chủ trì và phối hợp với các dự án xây dựng và trình Bộ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; kế hoạch tổng thể, kế hoạch đấu thầu; Xem xét, thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt kế hoạch năm cho các dự án.
- Đầu mối làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT, và các đơn vị có liên quan về bổ sung vốn ODA còn thiếu năm 2015 cho các dự án XDCB. Ngày 14/5/2015 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3458/VPCP-KTTH cho phép giải ngân vốn ODA theo tiến độ thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản số 3059/BKHĐT-TH ngày 21/5/2015 và văn bản 1210/KBNN-KSC hướng dẫn cho phép giải ngân vốn ODA theo tiến độ thực hiện dự án. . Đến nay các dự án đã triển khai giải ngân theo tiến độ thực tế.
- Xây dựng báo cáo tham luận về công tác đấu thầu trong hội nghị Giao ban của 3 Ban CPO & Trung tâm nước sạch.
- Tham mưu cho Trưởng Ban ban hành quyết định tăng cường quản lý công tác đấu thầu tại BQLCDA Nông nghiệp và các Ban QLDA tại các tỉnh, TP. Quy định về xử lý, phúc đáp các văn bản tài liệu của các PPMU.
- Thực hiện báo cáo các Bộ, Ban, Ngành, Nhà Tài trợ,.. đúng thời gian đảm bảo chất lượng.
- Tham mưu cho Lãnh đạo ban thực hiện tăng cường công tác giám sát đầu tư đối với Dự án. Đầu mối phối hợp với các Phòng chức năng tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ hoàn thành, công tác tài chính, đấu thầu của các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Hà Tĩnh, Nghệ An thuộc các dự án MNPB, CRSD và LCASP. Kết luận Thanh tra đã được gửi cho Cục Quản lý xây dựng công trình và các Sở Nông nghiệp thuộc các tỉnh trên.

2.3. Công tác Tài chính:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban ban hành các quy định về: tăng cường quản lý công tác đào tạo, hội thảo, tập huấn; công tác xử lý tài sản dự án kết thúc; quy chế chi tiêu nội bộ; các quy định về Ủy quyền của Trưởng ban cho Giám đốc các dự án về quản lý tài chính kế toán;
- Xây dựng Đề án Phần mềm quản lý chung về tài chính kế toán của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; Thực hiện Đề án Tái cơ cấu bộ máy quản lý tài chính kế toán các dự án đã được Trưởng ban phê duyệt.
- Tổng hợp Báo cáo tài chính năm 2014 của Văn phòng Ban và Ban QLDA Trung ương của các dự án trực thuộc; Đôn đốc các Dự án trong việc Quyết toán hoàn thành các công trình, quyết toán năm và quyết toán hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.
- Kiện toàn bộ máy quản lý tài chính kế toán của các Dự án theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp; Bộ máy cán bộ chuyên trách của Phòng đã được kiện toàn, tăng cường, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao;
- Tham gia các Đoàn công tác của Ban thực hiện kiểm tra công tác Tài chính kế toán, đấu thầu tại các địa phương của một số Dự án.

2.4. Công tác xây dựng dự án mới:
- Dự án Vnsat và khoản vay bổ sung dự án Lifsap đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, Bộ NNN&PTNT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đàm phán và ký Hiệp định trong tháng 7 và tháng 8 năm 2015. Hiện tại Phòng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và nhà tài trợ để thúc đẩy về đề xuất khoản vay bổ sung dự án QSEAP, dự án chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và dự án Miền trung pha 3 niên khóa tài chính 2016 của ADB.
- Đã hoàn thiện tập hồ sơ danh mục các chương trình, dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016- 2020 làm cơ sở định hướng xây dựng chương trình, dự án mới của Ban trong thời gian tới.
- Đã xây dựng và trình Trưởng ban ban hành Quyết định Quy chế nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu bàn giao các công trình, các tiểu dự án xây lắp.
- Đã xây dựng dự thảo quản lý và đánh giá năng lực tư vấn trong Ban, lập kế hoạch thực hiện trong quý 3/2015.

2.5. Công tác thanh tra kiểm tra:
- Công tác thanh tra, giám sát luôn được Ban và các dự án thực hiện nghiêm túc. Trong 06 đầu năm Ban đã tiếp 04 Đoàn thanh tra của Chính phủ (02 đoàn), Bộ (02 đoàn); Ban cũng đã thanh lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện việc giám sát Chủ đầu tư đối với các Ban quản lý Dự án cấp tỉnh, đối với các Dự án. Nhìn chung kết quả thanh tra là khá tốt, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân của các dự án trong Ban.
- Đã triển khai Kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Ban, về cơ bản đến nay không có tham nhũng và lãng phí.

2.6. Các công tác khác:
- Tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết do Đảng Bộ tổ chức.
- Đảng bộ Ban đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.
- Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên được phát huy như: Tổ chức cho chị em đi thăm quan chùa Bái đính nhân ngày 8/3; Đoàn thanh niên tổ chức hiến máu nhân đạo; Tổ chức cho con em cán bộ trong ban vui chơi nhân ngày 1/6; Lên kế hoạch thực hiện các chương trình từ thiện tới các Bản nghèo...
- Công tác hiếu hỷ chu đáo, được quan tâm đúng mức.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
1. Về công tác thanh toán, giải ngân:
- Chỉ đạo các Dự án có những giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân: Kế hoạch 6 tháng cuối năm, phải giải ngân 69% kế hoạch năm. Những dự án có khối lượng giải ngân lớn như: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc; Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ….
- Cử đoàn công tác làm việc với các địa phương kiểm tra công tác thực hiện dự án, trao đổi tháo gỡ khó khăn, tồn tại, hướng dẫn về thủ tục giải ngân thanh toán nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các dự án triển khai, giải ngân đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Về công tác xây dựng dự án mới:
- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ký Hiệp định vay Dự án VnSAT và khoản vay bổ sung dự án LIFSAP trong tháng 7, tháng 8 năm 2015.
- Hoàn thiện thủ tục thành Lập Ban quản lý TW, cử Giám đốc, Phó giám đốc, Phụ trách kế toán các dự án VnSAT, LIFSAP pha 2. Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các dự án trên.
- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như THMT, HTTN, LIFSAP cần tập trung rà soát danh mục, nội dung và qui mô đầu tư các tiểu dự án theo chỉ đạo của Bộ để đảm bảo đầu tư hiệu quả.
- Thúc đẩy tiến độ về khoản vay bổ sung dự án Qseap, dự án chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và dự án Miền trung pha 3; đồng thời tiếp tục đề xuất các dự án mới theo danh mục các chương trình, dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016- 2020 được phê duyệt.

3. Công tác giám sát, đánh giá:
- Tăng cường quản lý công tác đấu thầu tại BQLCDA Nông nghiệp và các Ban QLDA tại các tỉnh
- Tăng cường công tác giám sát đầu tư đối với Dự án, tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ, chất lượng, hồ sơ hoàn thành, công tác tài chính, đấu thầu của các tỉnh.

4. Công tác tài chính kế toán:
- Phối hợp với Vụ Tài chính quyết toán chi phí năm 2014 của các dự án; Hoàn thành công tác tổng quyết toán đối với các dự án kết thúc; Hoàn thành tổng hợp Báo cáo tài chính năm 2015 của toàn bộ các dự án thuộc Ban (Ban QLDA Trung ương và các địa phương).
- Từng bước thực hiện quản lý tài chính kế toán theo mô hình tập trung.
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các dự án đã kết thúc hoàn tất thủ tục quyết toán, đóng cửa khoản vay, xử lý tài sản theo qui định.

5. Công tác khác:
- Chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2016.
- Tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2015 cho cá nhân và tập thể Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.
- Triển khai tích cực các hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên.

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
1. Đề nghị Bộ có văn bản yêu cầu các tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA mà tỉnh đã cam kết để các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ.
2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và các Bộ ngành trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật, Nghị định mới như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu ...
3. Tạo điều kiện cho cán bộ viên chức của Ban được học lý luận chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và quan tâm đến thi nâng bậc chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và Bổ sung thêm biên chế ngân sách thường xuyên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Lê Văn Hiến cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo, Trưởng Ban đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đối với những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Trưởng Ban nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2015 các cán bộ của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second