Directive No. 5719 / CT-BNN-KTHT dated 5 February 2016 on Improving the efficiency of agricultural vocational training in combination with the restructuring of agriculture and new rural construction.

: Friday - 15/07/2016 10:20  |  Viewed: 899
Instruction No. 5719 / CT-BNN-KTHT dated 5 July 2016 on Improving the efficiency of agricultural vocational training in combination with the restructuring of agriculture and new rural construction.

Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 5/7/2016 về việc Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 

Bấm: Vào đây để xem chi tiết.
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second