Discussion Meeting "Guiding the process of constructing large and medium scale biogas plants" Low Carbon Agriculture Project

: Wednesday - 14/10/2015 10:20  |  Viewed: 1144
On October 12, 2015, the Low Carbon Agricultural Assistance Project (LCASP) held a meeting to discuss "Guiding the process of medium and large scale biogas plant construction / installation" in Hai Phong. The chairperson of the meeting was Mr. Nguyen Tien Dung Vice Director LCASP.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Ban quản lý dự án trung ương và Ban quản lý dự án LCASP của 10 tỉnh tham gia Dự án, trung tâm công nghệ khí sinh học và một số đơn vị khác.

  ông Nguyễn Văn Chung đang trình bày dự thảo “ Hướng dẫn quy trình xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn”  

  Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Chung tổ trưởng tổ kỹ thuật của dự án đã trình bày dự thảo “ Hướng dẫn quy trình xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn” do dự án soạn thảo ra để lấy ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Phó giám đốc Ban quản lý dự án trung ương kết luận như sau:

  - Ban quản lý dự án hoàn thiện hướng dẫn theo các góp ý của các đại biểu

  - Thời hạn 03 ngày gửi lại cho Ban quản lý dự án tỉnh lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành thực hiện.

Đại biểu các tỉnh sôi nổi thảo luận xây dựng dự thảo “ Hướng dẫn quy trình xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn”

Kết thúc cuộc hội thảo đồng chí Vũ Tiến Dũng kết luận Ban quản lý dự án trung ương sẽ Ban hành hướng dẫn trong thời gian sớm nhất để Ban quản lý các tỉnh có cơ sở để triển khai xây dựng các công trình quy mô vừa và lớn trên địa bàn.

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second