Draft document on strengthening the management of bidding for ODA programs and projects under the management of agricultural projects.

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1124
Implement the guiding opinion of the head of the Board of Management of Agricultural Projects on the drafting of the document Strengthening the management of the bidding of ODA programs and projects under the Management Board of Agricultural Projects. The Department of Planning and Techniques has drafted a Document to Strengthen the Management of Bidding for ODA Programs and Projects under the Project Management Unit for Agriculture.
Phòng đề nghị các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Các Ban quản lý dự án Trung ương; Các Ban quản lý dự án Tỉnh/Thành phố góp ý cho bản Dự thảo (lần 2) kèm theo và gửi về Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Ban quản lý các dự án Nông nghiệp hoặc gửi Email vào hòm thư của Đ/c Nguyễn Ngọc Lầu (ngoclau1977@gmail.com) trước ngày 10/4/2015 để Phòng sớm hoàn thiện trình Trưởng Ban xem xét, quyết định ban hành. Dưới đấy là Văn bản xin ý kiến góp ý và nội dung bản Dự thảo:
- Văn bản Góp ý cho Bản dự thảo lần 02 về việc soạn thảo văn bản Tăng cường quản lý công tác đấu thầu các Chương trình, Dự án ODA thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Văn bản góp ý dự thảo
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second