LCASP Project - Announcing Result of Selection of Contractor, Package # 1 # x3A; Quot; Project Management Consulting Services quot;

: Wednesday - 02/12/2015 10:20  |  Viewed: 1323
Package: quot; Project Management Consulting Services Project Low Carbon Agriculture Assistance (LCASP) quot; Under Project: Low Carbon Agriculture Assistance (LCASP)
Kết quả lựa chọn nhà thầu
 
Gói thầu : " Dịch vụ tư vấn quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) "
Thuộc dự án: Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP)
 
Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-DANN-QLTV&XDDA ngày 05/11/2015 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP).

Ban quản lý Trung ương Dự án LCASP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh giữa Agrifood Consulting International, Inc (Mỹ) và Asia Development Consultants JSC (Việt Nam)
2. Hình thức đấu thầu: Lựa chọn dựa trên chất lượng
3. Giá trúng thầu: 2.412.740 USD
4. Hình thức hợp đồng: Theo thời gian
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 37 tháng (Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2018)

Ban quản lý Trung ương Dự án LCASP thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban quản lý Trung ương Dự án LCASP để ký kết hợp đồng./.

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second