Methodology workshop and research toolkit

: Wednesday - 18/05/2016 10:20  |  Viewed: 1298
On 12 May, the Association of Research and Development Consultants (RCD) and the ASEAN Management Consulting and Development Company (ASEC) held a workshop on Methodology and Toolkit for Research on Suitability. Baseline Survey of the Low Carbon Agriculture Support Project (LCASP). Attendees included the Board of Directors and the LCASP Central Project Management staff, representatives from RCD, ASEC and consultants.

Hội thảo với mục đích giới thiệu nội dung công tác điều tra cơ bản thuộc Gói thầu số 3 của Dự án LCASP, nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học thuộc Hợp Phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi. Tại Hội thảo, các chuyên gia tư vấn thuộc phía nhà thầu đã trình bày các phương pháp và mẫu nghiên cứu, bộ công cụ khảo sát đối với các đối tượng là các hộ dân có hầm khí sinh học thuộc dự án, các hộ dân có hầm ngoài dự án, và các hộ dân tiềm năng chưa có hầm. Thời gian dự kiến triển khai điều tra phỏng vấn tại 10 tỉnh tham gia Dự án là từ 16/5/2016-03/6/2016. Các đại diện từ Ban QLTW Dự án LCASP và nhóm chuyên gia Tư vấn quản lý Dự án cũng đã tham gia trao đổi và góp ý các vấn đề liên quan để hoàn thiện bộ công cụ khảo sát và phương pháp luận nghiên cứu cho cuộc điều tra khảo sát này. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

14
 
15
 
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second