P. TCKT - Payroll Basics Payroll Notification from 01 x02F; 05 # x002F; 2016

: Monday - 04/07/2016 10:20  |  Viewed: 1161
Pursuant to the National Assembly's Resolution No. 99/2015 / QH13 of November 11, 2015 on the draft State budget of 2016. Pursuant to the Government's Decree No. 47/2016 / ND-CP of May 26, The basic salary level for cadres, civil servants, officials and armed forces is stipulated. Article 3 stipulates that the base salary from 01/05/2016 is 1,210,000 VND / month, which is used as the basis for calculating salaries, allowances and other regimes as prescribed by law.

  Ngày 22/5/2016, Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 231/BHXH về việc: Thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN do tăng mức lương cơ sở.

  Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đề nghị các Dự án tính mức lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật căn cứ theo mức lương cơ sở 1.210.000 đ/tháng kể từ ngày 01/05/2016. Đồng thời khẩn trương lập danh sách điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (theo mẫu D02-TS) gửi đến cơ quan BHXH quận, nếu nộp chậm sẽ phải tính lãi theo quy định.

  Đề nghị các Dự án nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Ban (thông qua Phòng TCKT) để được hướng dẫn, giải quyết.

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second