Review to improve the effectiveness of the workshops, training, training of the Management Board of the agricultural projects

: Monday - 29/06/2015 23:20  |  Viewed: 1179
Dear Central Project Management Board and Project Management Board of Provinces / Cities under the Project Management Unit for Agriculture.
Dưới đây là công văn về việc Rà soát nâng cao hiệu quả công tác hội thảo, đào tạo, tập huấn CV647.pdf
Kính đề nghị các Dự án và các Bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second