Report on the construction and installation of biogas plant in 2015 in Ben Tre province

: Tuesday - 26/04/2016 10:20  |  Viewed: 1167
Report on the construction and installation of biogas works as of December 25, 2015 in Ben Tre province

Trong năm 2015, ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bến Tre đã có rất nhiều lực lượng trong việc triển khai và xây dựng các chương trình sinh học tại địa bàn tỉnh.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second