Third Quarter Results # x002F; 2015 and October deployment plan # x002F; 2015, Binh Dinh low-carbon agriculture support project

: Thursday - 28/04/2016 10:20  |  Viewed: 1124
Results of the third quarter of 2015 and the plan for implementation in October 2015, the project of supporting lowland agriculture in Binh Dinh province

Trong năm 2015, ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bình Định đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai xây dựng và lắp đặt các công trình khí sinh học tại địa bàn tỉnh. Kết quả được thể hiện rõ nét ở bảng tổng hợp tại đây

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second