Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11

: Thứ tư - 04/11/2015 10:20  |  Đã xem: 1253
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG THÁNG 10:

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban
- Trong tháng 10, Ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Họp về công tác thẩm định đấu thầu; công tác thi đua khen thưởng; kiện toàn nhân sự Phòng KHKT (Trưởng phòng); tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 của các dự án;
- Về điều chỉnh FS: Tiếp tục giải trình, làm rõ với các đơn vị liên quan về điều chỉnh FS của Dự án MNPB; chỉ đạo dự án QSEAP khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh FS để trình Ban;
- Tổ chức, tham gia các Hội nghị, cuộc họp như: Họp giao ban với các dự án CRSD, QSEAP, MOVIMAR, MNPB, Miền Trung, Tây Nguyên, VnSAT, ACP, LIFSAP và LCASP;
- Thanh tra: Tham gia đoàn Thanh tra của Bộ NN&PTNT về việc công bố Dự thảo kết luận thanh tra tại Dự án LIFSAP; chỉ đạo Dự án QSEAP thực hiện kết luận thanh tra của Bộ;
- Quyết toán: Tăng cường làm việc với Vụ Tài chính để quyết toán các Dự án VAHIP; MOVIMAR; ACP; Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai và Dự án Phát triển nông thông tổng hợp các tỉnh miền Trung pha 1.

2. Về tình hình thực hiện văn bản đi và đến
Trong tháng 10, Ban nhận được tổng số 116 văn bản đến và ban hành 254 Văn bản đi, trong số các công văn do Ban ban hành có:
+ Có 27 quyết định: Phòng: TCHC (7); TCKT (10); KHKT: (5) ; QLTV (5);
+ Có 71 văn bản tham mưu của 4 Phòng : KHKT (29) ; TCHC (24) ; TCKT (14) ; QLTV (04);
+ Các dự án ban hành 156 văn bản.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại kết luận cuộc họp Lãnh đạo Ban
a) Thực hiện nhiệm vụ theo kết luận giao ban tháng 10:
Từ ngày 01÷30/10/2015, các Phòng, Dự án đang phối hợp thực hiện 12/12 nhiệm vụ được giao tại kết luận của Trưởng ban trong cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm (ngày 06/10), cụ thể: 01/12 nhiệm vụ đã hoàn thành (Chủ trương đưa Ninh thuận và Dự án CRSD); 01/12 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra (điều chỉnh FS của MNPB và QSEAP); 10/12 nhiệm vụ đang được các Phòng và các Dự án khẩn trương thực hiện. Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm

b) Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

* Phòng Tài chính kế toán: Công tác thẩm định dự toán của một số gói thầu dịch vụ tư vấn vẫn còn nhiều tồn tại liên quan đến việc áp dụng các Thông tư, Nghị định, hướng dẫn chế độ tiền lương và chi phí quản lý, dẫn đến chậm trễ trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu và khó khắn trong công tác thương thảo hợp đồng.

* Phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng dự án: (i) Công tác lập điều khoản tham chiếu và công tác đánh giá thầu ở một số Dự án còn nhiều bất cập dẫn đến việc thẩm định kéo dài, công tác giải trình của dự án chậm lên cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khải các gói thầu của một số dự án; (ii) Công tác quản lý tư vấn của một số Dự án chưa tuân thủ theo đúng quy định các văn bản của Ban đã ban hành, cụ thể: Dự án không gửi cho Phòng bảng chấm công hàng tháng của các tư vấn, các sản phẩm thực hiện của tư vấn để phục vụ công tác thanh toán; chưa gửi kịp thời cung cấp lịch công tác thực địa tại các địa phương của Tư vấn.

4. Kết quả thẩm định các gói thầu trong tháng 10

* Phòng Tổ chức Hành chính:

- Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế và Báo cáo kiểm tra công tác tổ chức cán bộ trình Vụ TCCB;

- Hoàn thiện công tác điều động và bổ nhiệm cán bô, lãnh đạo tại các Phòng QLTV và Phòng KHKT;

- Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA trung ương các Dự án VnSAT, LIFSAP (giai đoạn bổ sung);

- Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Cử Giám đốc dự án QSEAP, bổ sung một Phó trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp;

- Hoàn thành việc tổ chứ Đại hội công đoàn khoá 6 nhiệm kỳ 2015-2020;

- Tham gia Đoàn công tác Vụ TCCB thăm các công trình chào mừng Đại hội Đảng 12 và kỷ niệm ngày truyền thống;

- Rà soát và tham mưu cho Trưởng ban về việc bố trí văn phòng làm việc cho các Phòng thuộc Ban; và

- Tổng hợp báo cáo công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo phục vụ đoàn kiểm tra công tác TCCB năm 2015.

 (Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm)

* Phòng Kế hoạch kỹ thuật:

- Trình Trưởng ban ban hành Qui định về trình tự xem xét, góp ý các hồ sơ FS; hồ sơ BVTC-DT và điều chỉnh bổ sung khối lượng tiểu dự án;

- Thẩm định 12 gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị, trong đó: 5 gói thầu đã được Trưởng ban phê duyệt, còn lại 7 gói thầu sẽ được hoàn thành trước 5/11/2015;

- Hoàn thiện 2 Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ (gồm: Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng chính Phủ và Báo cáo rà phá bom mìn);

- Trình Bộ phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án VnSAT; điều chỉnh kế hoạch tổng Dự án LCASP (hạng mục xe ô tô cho Ban Quản lý dự án tỉnh Phú Thọ); và Báo cáo thẩm định thiết kế BVTC - DT tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện Nghiên cứu nuôi trông thủy sản 2 và trình Bộ.

(Chi tiết như phụ lục 3 đính kèm) .

* Phòng Tài chính kế toán:

- Hoàn thành thẩm định và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt dự toán 5 gói thầu;

- Thẩm định dự toán 4 gói thầu (2 gói của Dự án miền Trung; 01 gói của Dự án Tây Nguyên và 01 gói của Dự án LCAPS);

- Hoàn thành thẩm định và trình Trưởng ban phê duyệt dự toán và trình Bộ phê duyệt một số hội thảo, tập huấn của Dự án TA. MNPB, LIFSAP, CRSD;

- Trình Bộ có ý kiến hướng dẫn về việc thực hiện hợp đồng trách nhiệm;

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác tài chính kế toán tại một số tỉnh;

- Tổ chức họp thảo luận về công tác lập, thẩm định dự toán để tăng cường chất lượng lập, thẩm định dự toán tại Ban;

- Tham dự tập huấn công tác TCKT của dự án CRSD;

- Tham gia các buổi công bố kết luận thanh tra 02 dự án: QSEAP và LIFSAP;

- Tiến hành bàn giao tài sản của Dự án ACP tại một số tỉnh theo ủy quyền của Bộ.

(Chi tiết như phụ lục 4 đính kèm).

* Phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng dự án:

- Công tác thẩm định: Phòng đã nhận thẩm định 12 gói thầu tư vấn của các Dự án, trong đó 7 gói thầu đã trình Trưởng ban phê duyệt; 3 gói thầu đã có ý kiến thẩm định và chuyển dự án giải trình; và 02 gói thầu hiện đang trong quá trình thẩm định. Đặc biệt có 04 gói thầu của Dự án CRSD đã có ý kiến thẩm định gửi Dự án từ tháng 9/2015, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có ý kiến giải trình từ Dự án. Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm

- Công tác quản lý tư vấn: Phòng đã có Văn bản số 1892/QLNN-QLTV&XDDA ngày 24/9/2015 gửi các Dự án hướng dẫn công tác về quản lý tư vấn. Tuy nhiên, trên thực tế các Dự án không chủ động trong việc báo cáo về tình hình hoạt động của tư vấn tại Dự án. Các cán bộ phụ trách Phòng vẫn phải liên tục gọi điện cho các Dự án để cập nhật số liệu về tình hình sử dụng tư vấn, từ việc nộp báo cáo đến việc đi công tác tại các tỉnh cũng không có công văn đi công tác của tư vấn được gửi về Phòng. Trên cơ sở đó, Phòng kiến nghị mỗi Dự án cử một cán bộ làm đầu mối liên hệ với Phòng về công tác quản lý tư vấn;

- Công tác nghiệm thu: Trong tháng 10, Phòng đã tham gia nghiệm thu sản phẩm theo tháng đối với gói thầu LIC của dự án Tây Nguyên; nghiệm thu sản phẩm báo cáo cuối cùng của Kiểm toán độc lập đối với dự án LIFSAP.

5.  Kết quả thực hiện và giải ngân

- Tháng 10: Thực hiện đạt 74% kế hoạch. Giải ngân đạt 63% kế hoạch 

- 10 tháng đầu năm 2015: Thực hiện được đạt 95% kế hoạch Giải ngân được 68% kế hoạch.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2015
1. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

- Phối hợp với Phòng TCHC tham mưu Trưởng ban xem xét và bổ nhiệm thêm một Phó trưởng phòng KHKT phụ trách kỹ thuật về nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và bổ sung một cán bộ kỹ thuật về XDCB để kiện toàn bộ máy của Phòng;

- Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ và phân công cán bộ, lãnh đạo Phòng;

- Xây dựng các qui định, qui trình và trình tự thực hiện liên quan đến giao Kế hoạch; phê duyệt nội dung, đề cương, dự toán các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo; và công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án trung ương và Ban Quản lý dự án các tỉnh;

- Phối hợp với các Dự án (Miền núi phía Bắc; QSEAP) hoàn thiện công tác điều chỉnh FS tổng thể của Dự án;

- Phối hợp với các Dự án (Miền núi phía Bắc; Miền Trung và Tây Nguyên) xem xét và góp ý các hồ sơ thiết kế BVTC-DT các tiểu dự án;

- Phối hợp với các Dự án, tổ chức các Đoàn công tác tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và hỗ trợ thúc đẩy công tác giải ngân tại một số tỉnh thuộc 4 Dự án trọng điểm;

- Rà soát và điều hòa kế hoạch năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trước khi Bộ giao chỉ tiêu giải ngân.

2. Phòng Tài chính kế toán

- Rà soát lại các tất cả các hợp đồng tư vấn để tránh hiện tượng trùng thuế VAT theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính;

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác tài chính kế toán của các Dự án;

- Đôn đốc công tác quyết toán hoàn thành các Dự án kết thúc;

- Phối hợp với Vụ Tài chính, đẩy nhanh tiến độ thẩm tra tổng hợp quyết toán dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp, MOVIMAR, ACP, VAHIP.

3. Phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng dự án
- Tiếp tục đẩy nhanh công tác thẩm định của Phòng đối với một số gói thầu tư vấn còn tồn tại;
- Tăng cường đôn đốc các Dự án báo cáo về công tác quản lý các dịch vụ tư vấn tại các Dự án theo đúng quy định trong Ban;
- Làm việc với dự án CRSD và CCKH về công tác quản lý tư vấn để xây dựng quy chế hoặc văn bản hướng dẫn riêng đối với công tác quản lý tư vấn của 2 dự án này do đặc thù so với các dự án trong Ban;
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong, ngoài Bộ và các Nhà tài trợ trong công tác tìm kiếm và xây dựng các Dự án mới.

4. Phòng Tổ chức Hành chính
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Dự án có liên quan (QSEAP; CRSD; LIFSAP; MNPB) để thực hiện việc gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông;
- Chủ động xây dựng chương trình để thực hiện các nhiệm vụ: Nâng lương, đánh giá công chức, công khai tài sản, thi đua khen thưởng v.v...

5. Các Dự án
Phối hợp với các Phòng chuyên môn tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình và tăng cường hỗ trợ các tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây