Thông báo mời bày tỏ quan tâm - Gói thầu số 26

: Thứ hai - 19/12/2016 10:20  |  Đã xem: 1795
Gói thầu số 26: Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP

______________________________________________________________

 

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Gói thầu số 26: Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học

và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị

 

1.     Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được nhận một khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (LCASP) và dự kiến sử dụng một phần của khoản vay để chi trả cho Hợp đồng theo nội dung của Thông báo này. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng khả năng tiếp nhận công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp thông qua sử dụng nhiều hơn năng lượng khí sinh học và phân hữu cơ sản xuất từ bùn thải sinh học. Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực của các bên hưởng lợi bằng phổ biến kỹ năng và kiến thức về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp. Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh gồm Bắc Giang, Bến tre, Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Sóc Trăng, Sơn La và Tiền Giang trong 6 năm (2013-2018).

2.     Dịch vụ Tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm việc thực hiện các nội dung nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện thiết bị phát điện sử dụng khí sinh học; hoàn thiện công nghệ và chế tạo hệ thống lọc khí và hơi nước của KSH; xây dựng mô hình KSH kết hợp sản xuất phân hữu cơ; mô hình KSH kết hợp phát điện; nghiên cứu và đề xuất chính sách khuyến khích ứng dụng KSH quy mô tập trung và phân tán công nghệ sử dụng cho các loại công trình KSH qui mô nhỏ, vừa và lớn hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng tỉnh của dự án

3.     Thay mặt Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”), Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) Dự án LCASP mời các đơn vị tư vấn tư vấn hợp lệ (sau đây gọi là “Tư vấn”) bày tỏ quan tâm và sẵn sàng cung cấp Dịch vụ theo nội dung của Thông báo này. Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh rằng Tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Hồ sơ bày tỏ quan tâm của Tư vấn sẽ được xem xét lựa chọn vào danh sách ngắn dựa trên các tiêu chí gồm: (i) tính hợp lệ, (ii) năng lực quản lý, (iii) năng lực kỹ thuật, và (iv) kinh nghiệm địa lý.

4.     Tư vấn cần tham chiếu đến đoạn 1.10 của Hướng dẫn sử dụng tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay vốn, tháng 7/2013 (sau đây gọi là “Hướng dẫn tư vấn”), quy định Chính sách của Ngân hàng về xung đột lợi ích.

5.     Tư vấn có thể liên kết với các Đơn vị tư vấn khác theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của mình.

6.     Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương thức lựa chọn kết hợp giữa Chất lượng và Chi phí (QCBS) được nêu chi tiết trong Hướng dẫn tư vấn.

7.     Thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn có thể được cung cấp tại địa chỉ nêu dưới đây trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

8.     Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng Anh (gồm 01 bản gốc, 03 bản sao và một bản dịch tiếng Việt) phải được chuẩn bị dưới dạng bản in và gửi đến địa chỉ dưới đây (theo hình thức trực tiếp, hoặc bưu điện, hoặc fax hoặc e-mail) từ 08h30 ngày 22 tháng 12 năm 2016 đến trước 08h30 ngày 23 tháng 01 năm 2017 (giờ Việt Nam – GMT+7) (trong giờ hành chính) hoặc tại địa chỉ website của ADB (www.adb.org)./. 

 

Ban quản lý Dự án Trung ương

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (LCASP)

Địa chỉ:          Phòng 809, Tòa nhà Ban quản lý Dự án, Số 16 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà nội. 

Điện thoại:    +844 37920062

 

 ______________________________________________________________

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

Package No. 26: Research on biogas technology improvement

and effective biogas utilization by value chain

 

1.     The Socialist Republic of Vietnam has received financing from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Low Carbon Agricultural Support Project (LCASP) and intends to apply a portion of the proceeds for consulting services under this notice. The objective of LCASP is to increase the uptake of climate smart agriculture waste management practices (CSAWMP) as measured by the increased use of clean biogas energy and organic bio-slurry fertilizers. The LCASP will also improve the capacity of various stakeholders by disseminating skill and knowledge of established good CSAWMP to beneficiaries and is implementing in 10 provinces: Bac Giang, Ben Tre, Binh Dinh, Ha Tinh, Lao Cai, Nam Dinh, Phu Tho, Soc Trang, Son La and Tien Giang for 6 years (2013 – 2018).

2.     The consulting services (“the Services”) include the implementation of research, testing and finishing technology applied for manufacturing power generator using biogas, technology applied for manufacturing of the steam and H2S filtering system from biogas, modeling biogas production combined organic fertilizers, biogas combined pattern generator and policy recommendations to encourage efficient biogas applications, in accordance with the conditions of the project in each province.

3.     On behalf of the Ministry of Agriculture and Rural Development (“the Employer”), Central Project Management Unit (CPMU) of LCASP now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. Consultant’s expressions of interest shall be evaluated based on: (i) eligibility, (ii) management competence, (iii) technical competence, and (iv) geographical experience.

4.     The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.10 of the Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers, July 2013 (“Consultant Guidelines”), setting forth the Asian Development Bank’s policy on conflict of interest.

5.     Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications.

6.     A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines.

7.     Further information can be obtained at the address below during office hours from Monday to Friday.

8.     Expressions of interest in English language (including: 01 origin, 03 copies, and Vietnamese translation version) must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) from 08:30 December 22nd 2016 to 08:30 January 23rd 2017 (GMT+7) (Within working hours) or at the website of ADB (www.adb.org)./. 

 

Central Project Management Unit

Low Carbon Agricultural Support Project (LCASP)

Address:  Room 809, Building No.2, 16 Thuy Khue, Ba Dinh, Hanoi.    

Tel:          +844 37920062

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây