Thông báo mời thầu - Gói thầu số 32

: Thứ ba - 28/02/2017 10:20  |  Đã xem: 2227
Gói thầu số 32: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Phú Thọ.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Địa chỉ: Tầng 8 Liên cơ 2 16 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37920062/0436326592

Mã số thuế: 0106236693.

1. Tên gói thầu: Gói số 32: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Phú Thọ.

- Lô 1: Bắc Giang
- Lô 2: Bến Tre
- Lô 3: Bình Định
- Lô 4: Phú Thọ

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa và Tư vấn      Phi tư vấn      Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 29.500.000.000 đồng (hai chín tỷ năm trăm triệu đồng./.)

- Nội dung chính của gói thầu: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Tên dự án Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp.

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2017 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp- Phòng 804 - Tầng 8 Liên cơ 2 - 16 Thụy Khuê- Tây Hồ - Hà Nội

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

Lô 1: Bắc Giang: 110.000.000 VNĐ (Một trăm mười triệu đồng).

Lô 2: Bến Tre: 74.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Lô 3: Bình Định: 66.000.000 VNĐ (Sáu mươi sáu triệu đồng).

Lô 4: Phú Thọ: 170.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 3 năm 2017

B. Thông tin chi tiết:

Hỗ trợ Nông Nghiệp các bon thấp (LCASP)

Khoản vay số: 2968 VIE (SF)

Tiêu đề Hợp đồng: Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Phú Thọ

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): Gói 32

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ [điền Ngân hàng Phát triển Châu Á để chi trả chi phí cho Hỗ trợ Nông Nghiệp các bon thấp (LCASP) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng “Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Phú Thọ”.

2Ban quản lý Trung ương (CPMU) - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng “Mô hình sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ tại các tỉnh Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định và Phú Thọ”, gồm 04 lô thầu:

Lô 1: Bắc Giang.
Lô 2: Bến Tre.
Lô 3: Bình Định.
Lô 4: Phú Thọ.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Châu Á: Hướng dẫn mua sắm bản cập nhật tháng 4/2015 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

   Nhà thầu phải tham gia ít nhất vào 02 (hai) hợp đồng tương tự về quy mô đã được thực hiện thành công từ năm 2013 trở lại đây và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu đối với mỗi hợp đồng lớn hơn:

                  Lô 1: 6,4 tỷ VNĐ (Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng);

                  Lô 2: 4,0 tỷ VNĐ (Bốn tỷ đồng);

                  Lô 3: 3,6 tỷ VNĐ (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng);

                  Lô 4: 9,6 tỷ VNĐ (Chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

Doanh thu bình quân hàng năm được xác định là tổng các khoản thanh toán mà Nhà thầu nhận được cho các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện trong vòng 03 năm (2013, 2014, 2015). Cụ thể:

                  Lô 1: Bắc Giang: 16,0 tỷ VNĐ (Mười sáu tỷ đồng).

                  Lô 2: Bến Tre: 10,0 tỷ VNĐ (Mười tỷ đồng).

                  Lô 3: Bình Định: 9,0 tỷ VNĐ (Chín tỷ đồng).

                  Lô 4: Phú Thọ: 24,0 tỷ VNĐ (Hai mươi bốn tỷ đồng).

Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 25% của yêu cầu.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông Nguyễn Thế Hinh – giám đốc Ban quản lý Trung ương (CPMU) - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (từ Thứ 2 đến Thứ 6, từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ) tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là VNĐ 2.000.000 (hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản (Số tài khoản: 1507201061135 tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cầu Giấy – Hà Nội, đề nghị ghi rõ nội dung chuyển khoản: chi phí mua hồ sơ mời thầu gói 32). Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: bưu điện hoặc chuyển trực tiếp cho nhà thầu (yêu cầu nộp thêm VNĐ 50.000 trong trường hợp nhà thầu yêu cầu gửi qua đường bưu điện). Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 3 năm 2017

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý Trung ương (CPMU) - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Phòng 805 – Nhà Liên cơ 2 - Số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Fax: 844 37920060

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây