P. KHKT - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và kế hoạch thực hiện tháng 10 năm 2016

: Thứ hai - 10/10/2016 10:20  |  Đã xem: 1387
Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và kế hoạch thực hiện tháng 10 năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban:

  Trong tháng 9/2016, Trưởng ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

- Họp giao ban các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thẩm định và chuyên môn.

- Họp giao ban về tiến đọ thực hiện của các dự án QSEAP, CRSD, LCASP, LIFSAP, VnSAT, Tây Nguyên và Miền Trung.

- Họp về điều hòa vốn năm 2016.

- Họp công bố Quyết định Thanh tra dự án CRSD, họp triển khai xử lý sau thanh tra của dự án MNPB.

- Tổ chức họp khen thưởng đoàn thể thao của Ban.

- Tham dự hội nghị giao ban công tác Xây dựng cơ bản tại Bộ NN&PTNT.

- Tham dự hội nghị của dự án VnSAT tại Đắk Lắk.

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra dự án CRSD tại Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang; Dự án MNPB tại tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc; Dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên.

          2. Về tình hình thực hiện văn bản đi và đến:

Trong tháng 9, Ban nhận được tổng số 130 văn bản đến và ban hành 207 Văn bản đi, trong số các công văn do Ban ban hành có:

+ Có 23 quyết định: Phòng: TCHC (8); TCKT (4); KHKT: (7) ; QLTV (4)

        + Có 50 văn bản tham mưu của 4 Phòng;

+ Các dự án ban hành 134 văn bản.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của các Phòng chuyên môn:

 * Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ của Bộ NN và PTNT.

- Họp rà soát quy chế tổ chức hoạt động và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

- Làm việc với Bộ NN & PTNT về công tác kho lưu trữ Hồ sơ, tài liệu cho Ban.

- Chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm.

- Chuẩn bị tài liệu báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng khối các Ban quản lý dự án.

- Báo cáo quý III công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp tư vấn chuẩn bị triển khai áp dụng ISO 9001-2015 vào hoạt động của Ban.

- Thực hiện công tác chuyển đổi xếp lương vào các ngạch/chức danh.

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan cho công tấc tập huấn ISO.

- Cập nhật theo dõi và báo cáo về chấm công lao động bằng dấu vân tay của Ban.

- Tiến hành sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị cho Văn phòng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ để thanh quyết toán các khoản chi phí dịch vụ của toàn Ban theo tháng.

- Thực hiện công tác quản trị văn phòng, quản lý phòng họp đảm bảo cảnh quan, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

 (Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm).

* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Tham mưu về việc xin chủ trương bổ sung tiểu dự án "Nâng cấp Cảng cá Đông tác, tỉnh Phú Yên” và bổ sung tiểu dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II” thuộc Dự án CRSD.

- Xem xét, trình Ban phê duyệt phân giao chỉ tiêu giải ngân vốn ODA năm 2016 - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp.

- Xem xét và có văn bản trình Bộ phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phần các công việc do Ban quản lý Trung ương dự án LCASP thực hiện.

- Xem xét và trình Bộ phê duyệt nhiệm vụ cho 02 đơn vị hỗ trợ kỹ thuật dự án VnSAT.

- Kiểm tra, xem xét kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điều chỉnh và điều hòa phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 cho các Dự án.

- Tham gia rà soát kế hoạch năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của các dự án thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp để trình Bộ bố trí vốn.

- Công tác thẩm định các gói thầu thiết bị: Trong tháng 9 Phòng thẩm định 6 gói thầu, trong đó: 04 gói thầu đã trình Trưởng ban phê duyệt; 02 gói thầu Phòng đang thẩm định.

- Tham gia đoàn công tác tại tỉnh Bắc Giang (Dự án MNPB). (Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm).

* Phòng Tài chính kế toán:

Kết quả đạt được

- Có ý kiến thẩm định dự toán/tham gia ý kiến kết quả đấu thầu cho 06 gói thầu (Dự án THMT, VNSAT và CRSD); đang xử lý 01 gói thầu. (Chi tiết như phụ lục 3 kèm theo).

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Tài chính về quyết toán chi phí năm 2015 của các CPMU (Dự án CRSD, THMT, HTTN, LIFSAP).

- Tổ chức họp phòng để kiểm điểm công tác tháng 9/2016 và kế hoạch quý IV/2016.

- Tiến hành kiểm tra công tác TCKT Dự án CSHT Tây Nguyên và đã có công văn hướng dẫn TCKT các tỉnh.

- Đã phối hợp với các địa phương hoàn thành xong các thủ tục xử lý sau thanh tra Dự án MNPB và thực hiện xong công tác kiểm toán Nhà nước Dự án MNPB.

- Cùng Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thanh tra Dự án CRSD.

- Các tồn tại về thanh tra Dự án LIFSAP đã được tổng hợp báo cáo Bộ để xử lý các nhà thầu phá sản;Hoàn thành báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án CSTĐ.

Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Công tác thẩm tra quyết toán năm 2015 tại một số Ban QLDA Trung ương còn chậm, đến hết tháng 9/2016 Vụ Tài chính mới hoàn thành cơ bản công tác thẩm tra. Nguyên nhân do Vụ TC chưa đủ nhân sự để bố trí thẩm tra kịp thời.

- Công tác xử lý tài sản dự án kết thúc của Dự án QSEAP và LIFSAP chậm. Phòng và Dự án thiếu chủ động triển khai nên kết quả chưa đạt yêu cầu, mặc dù mật độ đi công tác kiểm tra, hướng dẫn PPMU nhiều nhưng hiệu quả đạt thấp.

  * Phòng QLTV&XDDA:

 - Công tác thẩm định các gói thầu tư vấn:

Trong tháng 9, phòng đã xem xét thẩm định và có ý kiến 24 gói thầu tư vấn, trong đó đã hoàn thành ban hành quyết định 9 gói thầu, có ý kiến thẩm định cho 9 gói thầu để dự án gửi nhà tài trợ xem xét hoặc có ý kiến giải trình, 6 gói thầu về Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm của dự án Lifsap đã hoàn thành công tác thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Ban. (Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm).

 - Công tác nghiệm thu sản phẩm:

Trong tháng, phòng đã tham gia nghiệm thu 02 sản phẩm của dự án LCASP và dự án LIFSAP. Theo quy định của Ban, phòng sẽ chỉ tham gia nghiệm thu theo sản phẩm của tư vấn mà không tham gia nghiệm thu các bảng chấm công của tư vấn.

- Công tác xây dựng dự án mới:

Bám sát tiến độ xây dựng các dự án mới như dự án JICA 5 và các Dự án tiềm năng vay vốn ADB và WB (lĩnh vực thủy sản, ATVSTP và nông thôn mới)v.vv..Thực hiện các hoạt động khác để xúc tiến xây dựng dự án mới. 

- Các hoạt động khác:

+ Phối hợp với Vụ HTQT đã hoàn thiện thông báo giao cơ quan đầu mối, chuyên môn theo hướng dẫn Chỉ thị 3029/TT-BNN-XD;

+ Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính thực hiện rà soát về việc phê duyệt các sổ tay PIM, PAM, POM của các dự án thuộc Ban;

+ Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng và ban hành quy chế chấm công bằng vân tay đối với các hợp đồng theo thời gian gồm tư vấn cá nhân và tư vấn LIC của các dự án trực thuộc Ban;

+ Rà soát, tổng hợp đánh giá công tác tuyển chọn, quản lý và chất lượng sản phẩm tư vấn Quý II, III/2016 tại các dự án trực thuộc Ban. Phòng đã có báo cáo gửi Trưởng ban cho ý kiến chỉ đạo và đã tổ chức cuộc họp giao ban về công tác tư vấn ngày 27/9/2016;

+ Thẩm định và xác định đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện Gói thầu tư vấn xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

II. Kế hoạch tiếp theo:

4.  Kết quả giải ngân trong tháng 9/2016:

         * Kế hoạch năm 2016:

Tổng số 1.702 tỷ đồng, trong đó: Vốn ODA là 1.662 tỷ đồng, vốn đối ứng NSTW là 40,6 tỷ đồng. Cụ thể:

- Các dự án có tính chất XDCB là 1.434,6 tỷ đồng (vốn ODA 1.400 tỷ đồng);

- Các dự án HCSN là 267,7 tỷ đồng (vốn ODA 261,7 tỷ đồng).

* Bộ phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước tại Văn bản số 801/BNN-KH ngày 28/1/2016: Tổng số 1.434,6 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA là 1.400 tỷ đồng, vốn đối ứng trung ương: 34,6 tỷ đồng;

Lũy kế thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 9 là 1.302 tỷ, trong đó vốn ODA là 1.269 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm (trong đó các dự án XDCB đạt 80%, các dự án HCSN đạt 57%);

Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 9 là 1.092 tỷ, trong đó vốn ODA là 1.073 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm (trong đó các dự án XDCB đạt 66%, các dự án HCSN đạt 53%);

(Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm).

5. Về công tác rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2016 các Dự án:

         - Nhu cầu cần bổ sung kế hoạch: 466 tỷ đồng, trong đó ODA: 446 tỷ, đối ứng TW 20 tỷ.

(Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm).

  III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10:

1. Kế hoạch giải ngân tháng 10 là: 276 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 256 tỷ đồng, vốn đối ứng trung ương là 20 tỷ đồng

2.     Phòng Tổ chức Hành chính:

- Điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động các dự án đang thực hiện;

- Triển khai các hợp đồng liên quan đến áp dụng ISO 9001-2015;

- Tiến hành sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị cho Văn phòng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp;

-Thực hiện công tác quản trị văn phòng, quản lý phòng họp đảm bảo cảnh quan, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Hoàn thiện quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đào tạo tổng thể, kế hoạch đào tạo năm;

- Tiếp tục xem xét và điều chỉnh kế hoạch năm 2016 cho các dự án;

- Trình Bộ bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2016 cho các dự án thuộc Ban;

- Tăng cường các đoàn công tác kiểm tra, giám sát về công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình tại các dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đã xây dựng và được Trưởng ban phê duyệt.

4. Phòng Tài chính kế toán:

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Tài chính để thẩm tra quyết toán (QSEAP) và thông qua Biên bản thẩm tra quyết toán chi phí năm 2015 của các CPMU (THMT, HTTN, LIFSAP, CRSD) và quyết toàn hoàn thành Dự án PTNTTHCT miền Trung;

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra tài chính kế toán ở Ban QLDA Trung ương và các địa phương theo kế hoạch đã duyệt;

- Phối hợp với Thanh tra Bộ về công tác thanh tra Dự án CRSD;

- Phối hợp với Dự án MNPB đôn đốc các Ban QLDA tỉnh thực hiện đầy đủ và kịp thời các kiến nghị của Thanh tra Bộ NN - PTNT và Kiểm toán nhà nước;

- Tiếp tục đôn đốc các dự án về công tác giải ngân.

5. Phòng QLTV và XDDA:

Thực hiện công tác thẩm định các gói thầu tuyển chọn tư vấn theo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ;

Tiếp tục tham mưu Trưởng ban về các hoạt động quản lý tư vấn;

Tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng các dự án mới (JICA 5) và các Dự án tiềm năng vay vốn ADB và WB (lĩnh vực thủy sản, ATVSTP và nông thôn mới);

Đề xuất xây dựng quy chế nội bộ về tuyển chọn và quản lý tư vấn các chương trình dự án trên cơ sở các quy định hiện hành của Việt Nam và Nhà tài trợ.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây