Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Lào Cai

: Thứ năm - 15/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1307
Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai dự án 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM:
1. Công tác tổ chức:

Ban QLDA đã được kiện toàn lại theo Quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 27/6/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổng số: 11 cán bộ; Trong đó có 09 cán bộ kiêm nhiệm, 02 cán bộ chuyên trách dự án.

2. Nghiệp vụ chuyên môn:
Hợp phần 1: Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi
Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)

a. Tập huấn đào tạo nâng cao cho thợ xây về các công trình khí sinh học 
- Số lớp: 01 lớp.
- Số người tham dự/lớp: 45 người.
- Kinh phí ABD: 80.200.000đ;
- Đối tượng: Thợ xây của dự án khí sinh học Hà Lan, cán bộ của các địa phương, phòng Nông nghiệp và PTNT, cán bộ trạm Thú y các huyện, thành phố;      

b. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng công trình KSH
- Ban QLDA-LCASP phối hợp với UBND các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học của dự án. Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND các huyện chủ trì, phòng Nông nghiệp, trạm Khuyến nông, trạm Thú y và các tổ chức đoàn thể, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách XH của các huyện; Lãnh đạo UBND, trưởng thôn và tổ chức đoàn thể các xã tham gia.

c. Xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí cho KTV:
Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt định mức kinh phí cho KTV của các huyện, thành phố tham gia khảo sát, nghiệm thu công trình KSH.   

d. Các Văn bản tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Ban hành Văn bản số: 297/SNN-CNTS ngày 11/3/2014 V/v: Triển khai Kế hoạch xây dựng công trình khí sinh học “ Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp” năm 2014;
- Văn bản số 09/DANN- LCASP Lào Cai ngày 16/4/2014 V/v: Triển khai thực hiện các hoạt động dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp;  

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

a. Xây dựng - lắp đặt công trình khí sinh học:
Đến thời điểm hiện nay đã lắp đặt được 177 công trình khí sinh học tại các huyện: Bảo Thắng 143 công trình, Bảo Yên 10 công trình, Văn Bàn 08 công trình, Mường Khương 11 công trình, Bắc Hà 02 công trình, Sa Pa 02 công trình, Thành phố Lào Cai 01 công trình. Ban QLDA đang đôn đốc KTV các huyện khẩn trương nghiệm thu công trình KSH, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân cho các hộ đã xây dựng/lắp đăt vào cuối tháng 8/2014 đảm bảo theo yêu cầu của dự án.

b. Tập huấn đào tạo nâng cao cho thợ xây về các công trình KSH: 
- Số lớp: 01 lớp.
- Số người tham dự/lớp: 45 người.
- Kinh phí ABD: 80.200.000đ;
- Đối tượng: Thợ xây của dự án khí sinh học Hà Lan, cán bộ của các địa phương, phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Thú y các huyện, thành phố tham gia; 
Hợp phần 2. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng.
Đến thời điểm hiện nay Ban QLDA - LCASP Lào Cai đang đợi hướng dẫn của hai định chế tài chính Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Hợp tác xã để hướng dẫn cho các hộ tham gia dự án được vay vốn để lắp đặt công trình khí sinh học tại địa phương.
Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp
Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

Từ 31/3-4/4/2014, Ban QLDA tỉnh đã phối hợp, lồng ghép hoạt động kiểm tra giám sát của Ban quản lý dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp Trung ương tổ chức làm việc, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện hoạt động dự án. Tổ chức thăm quan các mô hình trình diễn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi như : mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao (rau, cây dược liệu); Mô hình chăn nuôi không chất thải sử dụng công nghệ nhà lạnh tiên tiến, giảm thiểu tối đa lượng khí CO2, CH4 ra môi trường đồng thời giúp vật nuôi sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, mang lại sinh kế ổn định, bền vững. 

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

- Chi lương và phụ cấp cho Ban QLDA tỉnh: chưa thực hiện hoạt động chi;
- Chi tập huấn: 80.200.000đ
- Chi phí hoạt động cho Ban QLDA tỉnh: 130.000.000đồng.

Nội dung: Chi công tác phí cho cán bộ và chi tiếp khách.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN:
Tổng số: 210.200.000 đồng; Trong đó ADB: 210.200.000 đồng, CPVN: 0 đồng.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
A. Hợp phần I: Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM), dự kiến triển khai thực hiện các hoạt động:
- Tập huấn cho các nông dân nòng cốt về quản lý chất thải chăn nuôi an toàn và vận hành công trình khí sinh học. Theo tiến độ xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học và số lượng các hộ đăng ký tham gia dự án.
- Tổ chức 01 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. Dự kiến đầu tháng 8/2014;

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

1. Tập trung lắp đặt 156 công trình KSH các hộ dân đã ký hợp đồng thực hiện trong tháng 7/2014. Ban QLDA tiếp tục mở rộng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên truyền hình tỉnh, viết tin, bài gửi Báo Lào Cai, phát trên hệ thống loa truyền thanh của các xã... Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện việc triển khai kế hoạch và vận động nhân dân tham gia dự án để hoàn thành 1.500 công trình KSH đã được UBND tỉnh giao.

2. Nghiệm thu và hỗ trợ kinh phí: Thực hiện việc giải ngân kịp thời khi các hộ đã xây dưng/lắp đặt xong, công trình KSH hoạt động tốt và hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu của dự án;

3. Tổng hợp số liệu, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin kịp thời để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

4. Đối với Hợp phần 1: Tập huấn cho nông dân về quản lý chất thải chăn nuôi an toàn và công nghệ khí sinh học đảm bảo yêu cầu của dự án. 

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

Chuẩn bị tốt nội dung các cuộc Hội thảo, tập huấn cho cán bộ, nông dân chủ chốt như:

1. Hội thảo xác định nhu cầu xây dựng và lựa chọn mô hình trình diễn: số lượng 01 cuộc;
Thành phần: Ban QLDA, Khuyến nông xã, nông dân chủ chốt;

2. Tập huấn đào tạo nông dân chủ chốt làm các hạt nhân thúc đẩy, đưa công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp vào ứng dụng trên địa bàn: số lượng 02 lớp;
Thành phần: Ban QLDA, nông dân chủ chốt.

3. Tập huấn nông dân nòng cốt thông qua các mô hình sẵn có để đào tạo. Số lượng 03 lớp.
Thành phần: ban QLDA, nông dân nòng cót các huyện.

3. Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh:
Dự kiến giải ngân năm 2014: 561.062.915 đồng; Trong đó:
* Chi phí thường xuyên: Lương, phụ cấp BQLDA, chuyên trách: 466.062.915 đồng;
* Chi đối ứng nghiệp vụ chuyên môn:

- Tập huấn cho cán bộ huyện, xã về lợi ích của việc xây hầm và công nghệ khí sinh học. Kinh phí: 57.000.000 đồng. Thời gian dự kiến: Quý III/2014.

- Tổ chức thăm quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về Ứng dụng công nghệ khí sinh học và quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi (trong tỉnh); Kinh phí: 38.000.000 đồng. Thời gian dự kiến: Quý III/2014.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban quản lý dự án Trung ương, UBND tỉnh Lào Cai trong định hướng các nội dung, hoạt động trọng tâm của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp năm 2014, tỉnh Lào Cai đã giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng công trình Khí sinh học năm 2014 theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các huyện, thành phố. 

2. Khó khăn
- Giao thông một số xã của tỉnh Lào Cai đi lại khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, nhiều địa phương nước sinh hoạt thiếu do vậy phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học;
- Một số công ty không được Ban QLDA Trung ương chấp thuận tham gia dự án họ tự đi triển khai ở các huyện, thành phố lắp đặt bể Compocite với giá rẻ hơn của các Công ty tham gia dự án từ 3- 4 triệu đồng/bể, người dân thấy rẻ hơn nên tự lắp đặt do vậy, phần nào cũng bị ảnh hưởng đến kế hoạch của dự án.
- Đối với Công ty TNHH và TM Hưng Việt trong quá trình triển khai đã lắp đặt được trên 20 hầm Biogas cho các hộ. Do tiếp cận với một số hộ dân gặp khó khăn nên Công ty trả lời không tham gia dự án tại tỉnh Lào Cai, do vậy số lượng hầm Biogas trên không đưa vào nghiệm thu được.
- Chuỗi tín dụng hỗ trợ cho việc thực hiện dự án đến nay vẫn chưa được triển khai;

3. Kiến nghị
Đề nghị Ban QLDA Trung ương sớm hoàn thiện sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án để Ban QLDA tỉnh Lào Cai căn cứ triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch và tiến độ của dự án.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây