Báo cáo Kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai quý II năm 2015

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1434
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB, Ban quản lý Trung ương - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp; Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện quý 1 và kế hoạch triển khai quý 2 năm 2015 - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, cụ thể như sau:

A. Các hoạt động triển khai trong quý 1 năm 2015.

I. Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi.

٠Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường Các bon.

1.Tình hình tập huấn đào tạo giáo viên (TOT), KTV về công nghệ khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi an toàn:
- Trong quý 1 năm 2015 chưa tổ chức.

2. Tình hình tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn:
- Trong quý 1 năm 2015 đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho hộ dân về quy trình xây lắp và vận hành công trình khí sinh học (KSH); địa điểm: huyện Kỳ Anh, Hương Khê; số lượng: 150 hộ dân tham gia, trong đó 102 nữ, chiếm 68 %;
- Cán bộ Dự án phối hợp kỹ thuật viên Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi các huyện, thị, thành phố tổ chức khảo sát và tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình cho tất cả các hộ dân có đơn đăng ký xây lắp công trình KSH.

3. Tình hình phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công nghệ khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi:
- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức khảo sát và tư vấn đến từng hộ dân có đơn đăng ký về thể chế chính sách hỗ trợ, các tiêu chuẩn về công nghệ KSH, quy trình xây lắp, vận hành có hiệu quả các công trình KSH, quản lý chất thải chăn nuôi;
- Tiến hành tổ chức tập huấn cho hộ dân trước khi tham gia xây dựng công trình KSH, phát các tài liệu, tờ rơi kỹ thuật hướng dẫn người dân về quy trình xây lắp, vận hành có hiệu quả công trình KSH.

4. Tình hình tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi trong nước:
- Trong quý 1 năm 2015 không có các cuộc tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước.

٠Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học.

1. Tình hình lựa chọn các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ, vừa và lớn:
- Phổ biến đến từng địa phương và người dân về tiêu chí lựa chọn hộ, vị trí xây dựng và hướng dẫn quy trình xây dựng công trình KSH quy mô nhỏ theo nội dung Văn bản số 153/ODA-KTGS ngày 07/3/2014 của Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và PTNT.

2. Tình hình lựa chọn trang trại để xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi:
- Trong quý 1 năm 2015 chưa thực hiện.

3. Tình hình xây dựng công trình khí sinh học và hỗ trợ tài chính cho người nông dân:
- Trong quý 1 năm 2015 đã xây lắp được 631 công trình KSH nâng tổng số công trình đã xây lắp đến nay trên địa bàn toàn tỉnh lên 1.879 công trình; trong đó riêng quý 1/2015 đã nghiệm thu hỗ trợ tài chính cho 120 công trình và hiện đang tiếp tục công tác tổ chức nghiệm thu để hỗ trợ tài chính kịp thời cho hộ dân có công trình KSH xây lắp hoàn thành.

4. Tình hình hỗ trợ kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học:
- Tất cả các hộ nông dân có đơn đăng ký xây lắp công trình KSH đều được Dự án tổ chức tập huấn kỹ thuật và cấp chứng chỉ trước khi tiến hành xây lắp, vận hành công trình KSH;
- Kỹ thuật viên Dự án trực tiếp kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình xây lắp công trình KSH.

5. Tình hình xây dựng các mô hình trình diễn trang trại chăn nuôi các bon thấp:
- Chưa thực hiện quý 1 năm 2015.

6.Tình hình xây dựng mô hình ống dẫn ga dùng chung cho nhóm hộ nông dân:
- Chưa thực hiện quý 1 năm 2015.

II. Hợp phần 2. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng.

1. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng tuyên truyền cho người dân có nhu cầu xây dựng công trình KSH tiếp cận với nguồn vốn tín dụng: Chưa thực hiện trong quý 1 năm 2015.

2. Các hoạt động kiểm tra giám sát việc cho vay và sử dụng đúng mục đích của ngân hàng cũng như người người dân: Chưa thực hiện trong quý 1 năm 2015.

III. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

٠Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

1. Nhu cầu xây dựng mô hình trình diễn và nội dung đào tạo cho kỹ thuật viên, nông dân của các tỉnh về các bon thấp, giới thiệu các công nghệ đã được nghiên cứu ứng dụng thành công cho nông dân và cán bộ các tỉnh.
2. Tình hình đào tạo cán bộ khuyến nông/nông dân chủ chốt làm các hạt nhân thúc đẩy, đưa công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp vào ứng dụng trên địa bàn: Chưa thực hiện trong quý 1 năm 2015.
3. Tình hình đào tạo nông dân thông qua các mô hình sẵn có để đào tạo: Chưa thực hiện trong quý 1 năm 2015.
4. Tình hình thực hiện các mô hình nhân rộng: Chưa thực hiện trong quý 1 năm 2015.

IV. Hợp phần 4: Chi quản lý dự án.
- Chi lương và phụ cấp cho Ban QLDA tỉnh: Trong quý 1 năm 2015: 134.295.000 đồng.
- Chi phí hoạt động cho Ban QLDA tỉnh: Trong quý 1 năm 2015: 90.000.000 đồng.

B. Kết quả giải ngân trong quý I năm 2015.
-
Nguồn vốn ODA: 600.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đối ứng: 134.295.000 đồng.

C. Dự kiến Kế hoạch triển khai quý 2 năm 2015.
1. Công tác tổ chức:
- Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp do Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và PTNT trực tiếp quản lý thực hiện, cơ cấu tổ chức, gồm: 01 Phó Trưởng ban làm Giám đốc Dự án, Kế toán trưởng, kế toán viên, cán bộ kế hoạch theo dõi dự án, 02 cán bộ kỹ thuật chuyên trách (Trong đó, quý 1/2015 đã tuyển dụng 01 cán bộ nữ làm kỹ thuật viên dự án) và 06 cán bộ kiêm nhiệm từ các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Trong thời gian tới sẽ tiến hành hợp đồng 1-2 cán bộ kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt hệ Đại học chính quy để chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp, khi điều kiện cho phép.
2. Nghiệp vụ chuyên môn:
- Tiếp tục công tác tuyên truyền, khảo sát, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân có đơn đăng ký xây lắp các công trình KSH tại hộ gia đình;
- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho hộ nông dân có đơn đăng ký trước khi tham gia xây lắp công trình KSH;
- Tổ chức đào tạo tập huấn 01 lớp thợ lắp đặt các công trình KSH;
- Tổ chức cho các cán bộ Dự án tỉnh, kỹ thuật viên các huyện, thị, thành phố tham gia khóa đào tạo tập huấn nâng cao do Ban Quản lý dự án Trung ương tổ chức, dự kiến trong quý 2 năm 2015;
- Quyết toán Dự án năm 2014 khi Ban Quản lý dự án Trung ương có lịch làm việc;

D. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị.
1. Thuận lợi:

- Trong quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Ban Quản lý dự án Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sau 01 năm triển khai thực hiện, với lợi ích và hiệu quả mang lại về mặt kinh tế và môi trường, Dự án đã được người dân đón nhận tích cực và số lượng hộ dân tham gia xây lắp công trình KSH không ngừng tăng;
- Ban Quản lý dự án rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau năm đầu triển khai thực hiện Dự án, để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới;

2. Khó khăn:
- Trong quý 1 năm 2015 thời tiết mưa nhiều, không thuận lợi cho việc xây dựng các công trình KSH;
- Số lượng kỹ thuật viên hạn chế trong khi số lượng công trình khí sinh học xây lắp lớn nên một số huyện gặp khó khăn trong thực hiện;
- Việc khắc mã dự án trên công trình khí sinh học còn gặp nhiều khó khăn.

3. Kiến nghị:
- Ban Quản lý dự án Trung ương triển khai thực hiện Hợp phần 2 ”tín dụng cho các chuỗi giá trị sinh học”;
- Ban Quản lý dự án Trung ương quan tâm bổ sung nguồn kinh phí tập huấn hộ dân về xây lắp, vận hành công trình KSH và quản lý chất thải chăn nuôi cho tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới;
- Sớm ban hành phần mềm quản lý thực hiện Dự án;
- Tổ chức quyết toán tài chính năm 2014;
- Thống nhất quy định khắc mã dự án trên công tình KSH bằng tấm nhựa mika, đảm bảo độ bền lâu và mỹ thuật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quý 1 và kế hoạch triển khai quý 2 năm 2015 - Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp; Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh báo cáo Ban Quản lý dự án Trung ương được biết, chỉ đạo.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả tham quan, hội thảo, tập huấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi Quý 1 năm 2015

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày /(cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Tập huấn đào tạo giáo viên (TOT).

-

-

-

-

-

-

-

Tập huấn đào tạo KTV.

-

-

-

-

-

-

-

Tập huấn lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

-

-

-

-

-

-

-

Tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân,

03

01

150

102

68

-

-

 

Các chuyến thăm quan trong nước.

-

-

-

-

-

-

-

Tổng số

03

03

150

102

68

0

0

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học Quý năm 2015

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

KT1

-

-

-

450

KT2

-

-

-

-

Composit

-

-

-

1.429

Tổng số

1.642

631

-

1.879

Phụ lục 3: Bảng tổng hợp kết quả hội thảo, tập huấn về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp Quý 1 năm 2015

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày (cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng số

0

0

0

0

0

0

0

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây